Avízo výzvy MAS Hanácké Království na Prorodinná opatření a průzkum zájmu


27/6/2017

Mas Hanácké Království si Vás dovoluje upozornit na blížící se výzvu MAS Hanáckého Království na Prorodinná opatření, která bude vyhlášena v polovině července 2017.

Projekt je zaměřen na tyto dvě aktivity:

1.1          Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt)

1.2          Příměstské tábory (tzn. nepobytové tábory – rodiče ráno děti přivedou a odpoledne zase odvedou)


Na jednání Rady spolku MAS byl podpořen návrh vytvořit za území MAS jeden velký komplexní projekt, do kterého by se mohly zapojit jak ZŠ s potřebou rozšíření kapacit školních družin, tak spolky realizující na území příměstské tábory. Cílem je nabídnout možnost zapojení v celém území a především usnadnit samotnou realizaci těchto aktivit vzhledem k podmínkám Operačního programu Zaměstnanost (min. hranice rozpočtu 400 tis, složitá administrace). Žadatelem by byla MAS Hanácké Království, které by vedla projekt finančně a administrativně a za samotné aktivity by zodpovídali jednotliví partneři zapojení do projektu.

Předpokládaný termín realizace: červenec 2018 – červen 2021

Pro představu uvádíme výčet možných uznatelných nákladů:

  • Mzdy pro osoby pracující s dětmi – vedoucí školních družin, příměstských táborů
  • Vybavení a pomůcky pro potřeby dané aktivity – např. nákup pomůcek do školního klubu, hry, sportovní potřeby
  • V malé míře i stavební úpravy nebo zhodnocení stavby (vždy musí souviset s předmětem realizace a být v přiměřeném objemu k dané aktivitě)


Co je nutné splnit?

1.3          Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt)

- zařízení je určeno pro děti, které jsou žáky 1. stupně ZŠ (popř. přípravné třídy ZŠ)1

- minimální kapacita zřizovaného zařízení je 5 dětí, přičemž optimální počet dětí na jednu pečující osobu je nejvýše 15

- do rozpočtu projektu je možné zahrnout také náklady na doprovody dětí před/po vyučování do/z provozovaného zařízení a náklady na pečující osobu v době pobytu skupiny dětí ve venkovních prostorách tak, aby se skupinou dětí byly vždy 2 pečující osoby
 

1.4          Příměstské tábory

- doba konání příměstského tábora je omezena pouze na pracovní dny

- minimální kapacita příměstského tábora je 10 dětí 

- s rodiči dětí musí příjemce uzavřít písemnou smlouvu o poskytování služby

- je nutné vést denní evidenci přítomných dětí

 

Pokud máte předběžný zájem o zapojení do projektu, vyplňte pro nás prosím krátký dotazník (viz přílolha) nejpozději do 7. 7. 2017 a zašlete emailem na andryskova@hanacke-kralovstvi.cz.

Následně proběhne vyhodnocení a příprava žádosti projektu a zájemci budou osloveni s další specifikací a zrealizuje se seminář, kde se bude probírat detailněji obsah projektu a nastavení aktivit.

 

1 V oblasti péče o děti na 1. stupni ZŠ platí následující:

- v případě provozování služby ve formě volné živnosti vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých,

- pokud není služba provozována jako živnost (tedy nikoliv za účelem zisku), stačí respektovat obecně závazné právní předpisy (zákonná opatření se širší působností vymezující pravidla týkající se odpovědnosti za škodu, občanskoprávních a pracovněprávních vztahů, právnických osob, bezpečnosti staveb a požární ochrany).


Dotazník zájmu Prorodinná opatření

Pracovní návrh Výzvy MAS na Prorodinná opatření z OPZ

 zpět