Menu

MAS Hanácké Království je otevřeným partnerstvím založeným na členském principu. Členem spolku se může stát občan daného území po dovršení 18 let nebo právnická nebo podnikající fyzická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo v daném území nebo má v tomto území působnosti. Členem dále může být osoba, která má na území MAS provozovnu nebo na území MAS prokazatelně místně působí. Členství vzniká na základě schválení přihlášky radou spolku a zaplacením příspěvku na jeden rok. Odmítnutí členství musí být do 90 dnů od podání přihlášky zájemci písemně odůvodněno. Právnickou osobu zastupuje osoba, která je buď statutárním zástupcem, nebo je pověřena plnou mocí, nebo je k zastupování zmocněna volbou či jiným vnitřním předpisem. Tato plná moc může být vystavena na dobu neurčitou, nebo pro jednotlivé události (v tom případě musí být před zahájením předána předsedovi spolku). Každý zúčastněný individuální člen a zástupce právnické osoby má na valné hromadě 1 hlas. Členové spolku tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku SCLLD. Každý člen může být v jedné zájmové skupině podle své převažující činnosti.
 

Člen má právo:

 • účastnit se jednání valné hromady,
 • sledovat jednání rady,
 • podílet se na činnosti spolku,
 • předkládat návrhy orgánům spolku,
 • volit a být volen do orgánů spolku,
 • být začleněn do jedné ze zájmových skupin.

Má povinnosti:

 • řídit se stanovami spolku a dodržovat je,
 • v případě zvolení plnit úkoly dané funkce,
 • platit stanovené členské příspěvky. Řádné a mimořádné členské příspěvky na konkrétní kalendářní rok jsou splatné v tom samém kalendářním roce,
 • členské příspěvky po přijetí členství jsou splatné do 30 dní od oznámení o přijetí za člena,
 • informovat spolek o svých poznatcích a zkušenostech týkajících se účelu a cíle spolku,
 • chovat se čestně vůči spolku.

Členství zaniká:

 • písemným oznámení člena o vystoupení ze spolku,
 • vyloučením za hrubé porušení stanov,
 • úmrtím člena,
 • zrušením právnické osoby,
 • zánikem spolku,
 • neuhrazením členského příspěvku.
   

Přihláška ke členství v MAS Hanácké Království z.s. (doc)

Přihláška ke členství v MAS Hanácké Království z.s. (pdf)