Menu

Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie

Aktivit zapojení veřejnosti bylo při zpracování strategie několik. Jedná se o veřejná projednání, semináře, dotazníky, anketa, výbor pro strategii, pracovní skupiny, atd. Zvyšování povědomí o činnosti MAS se dělo i dalšími aktivitami, např. v rámci realizace projektů spolupráce.  Doklady o komunitním projednání strategie tvoří samostatnou přílohu ISRÚ. 

Způsoby informování veřejnosti o MAS

 1. Prostřednictvím webových stránek MAS: www.oprv.cz, www.hanacke-kralovstvi.cz
 2. Rozesílka emailů s informacemi členům MAS a dalším zájemcům
 3. Rozesílka informací a podklady obcím, které předávají informace prostřednictvím svých webových stránek a obecních vývěsek.
 4. Starostové jednotlivých obcí předávají informace NNO a podnikatelským subjektům na svém území.
 5. Osobní, emailové a telefonické dotazy byly řešeny průběžně manažerem MAS
 6. Propagace MAS při anketním a dotazníkovém šetření
 7. Distribuce informačních letáků
 8. Propagace na mikroregionálních akcích – stánek MAS
 9. Propagace MAS v rámci aktivit projektů spolupráce
 10. Informační kampaň v rámci projektu osvojování

Nové webové stránky MAS

Veřejná projednání

Mimo jednání jednotlivých orgánů MAS a interních schůzek se usutečnila následující veřejná projednání:

 • 20.5.2013 v sokolovně v Majetíně - 1. veřejné projednání přípravy tvorby integrované strategie rozvoje území (prezenční listina ZDE)

Výstupy pro strategii:  SWOT analýza regionu, databáze projektových námětů – podklad pro priority a opatření ve strategii. 

 • 19.11.2013 ve Věrovanech - 2. veřejné projednání přípravy tvorby integrované strategie rozvoje území (prezenční listina ZDE)

Výstup pro strategii: vznikl první návrh finančního plánu. Náměty na integrované projekty, jejichž potenciálním příjemcem je MAS a mohou být navrženy k přímé podpoře v rámci strategie. Návrhy názvu strategie.

 • 26.6.2014 ve Velkém Týnci – 3. Veřejné projednání ke tvorbě integrované strategie rozvoje území (prezenční listina ZDE)

Byla představena verze strategie před dokončením – analytická i strategická část. Diskutovaly se především prioritní oblasti a opatření ve strategické části ISRÚ. né projekty, jejichž potenciálním příjemcem je MAS a mohou být navrženy k přímé podpoře v rámci strategie. Návrhy názvu strategie.

Dotazníková šetření

Byly připraveny a a distribuovány obecné dotazníky pro cílové skupiny: obce, nestátní neziskové organizace, podnikatele. Dotazníky jsou přílohou strategie. Jednalo se o obecný průzkum, jehož struktura vychází z přílohy 5 manuálu pro tvorbu strategie. Výstupy z dotazníkového šetření jsou zapracovány především do analytické části ISRÚ. Jejich cílem je popis a zhodnocení současného stavu území.

Dále bylo pro kapitolu „Sociální oblast“ zrealizováno specializované dotazníkové šetření týkající se sociálních problémů na území MAS. Dotazník byl distribuován představitelům obcí a dalším lidem, kteří mají v dané oblasti přehled. Snahou bylo získat z každé obce alespoň jeden vyplněný dotazník. Dotazník obsahoval tyto otázky:

 1. Jak celkově vnímáte situaci v obci z hlediska sociálních problémů?
 2. Je v obci nějaká lokalita, kterou můžeme označit jako „sociálně vyloučenou“?
 3. V případě, že ano, uveďte prosím popis – kde se nachází, kolik tam žije lidí, o jaké osoby se jedná?
 4. Jaké sociální problémy se v obci vyskytují? Kolika lidí se týkají? Jaká je věková struktura těchto lidí, pohlaví atd. Uveďte prosím co nejvíce informací.
 5. Jaká opatření vykonává obecní úřad a další subjekty v obci?
 6. Má mládež dostatečné vyžití?
 7. Máte nějaké návrhy na zlepšení aktuální situace?

Dotazník je dostupný ZDE.

 Podrobnější informace o tomto dotazníkovém šetření a jeho výsledcích je uveden v kap. Sociální oblast. Výsledky se promítají i do strategické části. 

Výbor pro strategii

Výbor pro strategii byl ustaven formálně v březnu 2014. Základem této skupiny je rada spolku. Celkem bylo osloveno 15 osob, aby se jednání účastnily. Jedná se o členy MAS, kteří jsou o požadavcích na MAS informováni. Členství v této skupině nebylo uzavřené i pro další zájemce. Dále se byli přítomni spolupracovníci MAS a poradce. Tato skupina byla základní a řídící jednotkou tvorby ISRÚ. Přehled členů týmu je uveden v kap. 6. Pro každé setkání byla připravena a prezentována vždy aktuální verze ISRÚ.  Mimo oficiální setkání této skupiny mezi členy se odehrávaly ještě emailové, telefonické a osobní rozhovory k aktuálním tématům.

Přehled jednání Výboru pro strategii

Datum

Místo

Hlavní témata

15.4.2014

Grygov

Analýza stavu z pohledu aktérů území, klíčové oblasti rozvoje území

13.5.2014

Grygov

Specifické cíle a opatření ISRÚ, ustavení pracovních skupin

17.6.2014

Grygov

Činnost pracovních skupin, formulování mise a vize MAS, prioritní oblasti rozvoje

29.7.2014

Grygov

Prioritní oblasti rozvoje, realizační projekty MAS


Foto z jednání výboru pro strategii, květen 2014

 

Zápisy, prezenční listiny a fotografie z jednání Výboru pro strategii CLLD MAS Hanácké Království jsou dostupné ZDE (15.4.2014), ZDE (13.5.2014), ZDE (17.6.2014) a ZDE (29.7.2014).

Anketa pro veřejnost

Anketa pro veřejnost se uskutečnila v několika „vlnách“ na jaře 2014. Byla distribuována osobně i elektronicky. Do anketního šetření se zapojili studenti z Univerzity Palackého v Olomouci. Anketa byla zrealizována za účelem mapování problémů, potřeb a částečně i potenciálu území. 

Anketní lístek obsahoval tyto otázky:

 1. Znáte MAS Hanácké Království, z.s.?,
 2. Co se Vám líbí na životě ve Vaší obci (regionu)?
 3. V jaké oblasti má podle Vás region největší nedostatky (označte 3 možnosti)?
 4. Jaké jsou tyto nedostatky?
 5. Kdybyste se stal(a) starostou (starostkou), co byste udělal(a) pro Vaši obec?
 6. Chtěl(a) byste se podílet na přípravě strategie MAS pro období 2014 – 2020?
 7. Demografické otázky –pohlaví, věk, vzdělání.

 

Výsledky ankety jsou zpracovány v kapitole B2 – Analýza stavu z pohledu aktérů území a prolínají se logicky i do strategické části ISRÚ.

Anketa je dostupná ZDE.

Jednání pracovních  skupin

Pracovní skupiny byly ustaveny v dubnu 2014. Po dohodě na výboru pro strategii se jednalo o pracovní skupiny tematické, ze členů výboru vzešli jejich vedoucí.

 • Školství (jednání dne 28.5.2014 - zápis, prezenční listina a foto ZDE)
 • Sociální oblast (jednání dne 28.5.2014 – zápis, prezenční listina ZDE)
 • Podnikání a zemědělství (jednání dne 27.5.2014 – zápis, prezenční listina a foto ZDE)
 • Cestovní ruch (jednání dne 10.6. a 13.6.2014 - zápis, prezenční listina a foto ZDE)

Přehled členů pracovních skupin je uveden v kapitole 4. Pracovní skupiny měly za úkol odpovědět na tři základní otázky:

 • KDE JSME? Popis současného stavu v dané oblasti.
 • KAM JDEME? Jaká je naše vize a cíle z pohledu daného tématu
 • JAK SE TAM DOSTANEME? Jaká opatření je třeba učinit, abychom svých cílů dosáhli.

Výstupy pracovních skupin jsou použity do analytické i strategické části ISRÚ.

Druhý běh jednání pracovních skupin se uskutečnil na společném zasedání ke stanovení procentuálního podílu alokací finančních prostředků v lednu 2016. Zápis a prezenční listina ZDE.

Tematické pracovní skupiny

Připomínkování strategie

V červenci 2014 byl vytvořen a zveřejněn připomínkový list spolu s aktuální verzí strategie. Občané pak měli možnost se ke strategii vyjádřit. Jejich připomínky pak byly následně vypořádány. 

Přehled členů týmu pro přípravu a zpracování strategie

Zpracování strategického dokumentu MAS je dlouhodobým procesem, na kterém se podílí velká skupina aktérů. Práce na přípravě strategie se odehrávaly v několika úrovních:

 • pracovní schůzky uvnitř MAS – manažer, předseda, zaměstnanci
 • pracovní schůzky s poradci
 • veřejná projednání
 • jednání pracovního výboru pro strategii – byl ustanoven „výbor pro strategii“, jehož jádro tvoří členové představenstva MAS a je doplněn o další důležité aktéry v území, kteří mají přehled a jsou ochotni pracovat a vnášet své podněty.
 • pracovní skupiny – byly ustaveny 4 tematické pracovní skupiny (školství, sociální oblast, podnikání a zemědělství, cestovní ruch)

Přehled členů týmu uvádí následující tabulka:

Přehled členů týmu pro přípravu strategie

Jméno a příjmení

Organizace

Funkce v MAS

Role při zpracování strategie

VÝBOR PRO STRATEGII

Ing. Tomáš Kubáček

Obec Grygov

předseda

Organizace pracovních schůzek, připomínkování textů

Ing. Pavel Horák

MAS Hanácké Království

Místopředseda, manažer

Organizace pracovních setkání, sběr dotazníků a ankety, vedoucí pracovní skupiny „podnikání“

Ing. Hana Gregorová

MAS Hanácké Království

Manažerka projektů spolupráce

Příprava podkladů pro strategii

Mgr. Stanislav Denk

Obec Velký Týnec

Člen rady spolku

Člen výboru pro strategii, vedoucí pracovní skupiny „školství“

Jitka Růžičková

SHR

Člen rady spolku

Členka výboru pro strategii – náměty, připomínky, tvorba strategické části

Ing. Jiří Uhlíř

Věrovanka

Člen rady spolku

Člen výboru pro strategii – náměty, tvorba strategické části

Miroslava Zavadilová

Obec Majetín

Předsedkyně MR Království

Členka výboru pro strategii, vedoucí pracovní skupiny „sociální oblast“

Ing. Jan Beneš

Městys Brodek u Přerova

Člen MAS

Člen výboru pro strategii – náměty, tvorba strategické části

Michaela Dvořáková

SDH Velký Týnec

Člen MAS

Členka výboru pro strategii – náměty, tvorba strategické části

Dominik Jurečka

Soukromý zemědělec

Člen výběrové komise

Člen výboru pro strategii – náměty, tvorba strategické části

Ing. Alois Ševeček

Obec Citov

Člen kontrolního výboru

Člen výboru pro strategii – náměty, tvorba strategické části

Mgr. Zdeněk Jančo

Obec Krčmaň

Člen výběrové komise

Člen výboru pro strategii – náměty, tvorba strategické části

Jan Machovský

Machovský mapy, s.r.o.

Člen výběrové komise

Člen výboru pro strategii – náměty, tvorba strategické části

Josef Oščádal

Obec Rokytnice

Člen MAS

Člen výboru pro strategii – náměty, tvorba strategické části

Miroslava Šmídová

Majetínek, z.s.

Členka monitorovacího výboru

Členka výboru pro strategii – náměty, tvorba strategické části

Bc. Luboš Zatloukal

MAS Hanácké Království

Manažer projektu PRV III.4.1.

Příprava podkladů pro strategii

Mgr. Hana Slováková

MAS Hanácké Království

Zaměstnanec MAS v rámci projektu OPTP

Tvorba textů strategie

Bc. Tomáš Šulák

SMARV, o.p.s.

Poradce

Metodická činnost, facilitace jednání

Mgr. Ondřej Večeř

MAS Hanácké Království

Spolupracovník MAS

Tvorba textů strategie

PRACOVNÍ SKUPINY

Školství

Mgr. Stanislav Denk

Obec Velký Týnec

Člen rady spolku

Vedoucí pracovní skupiny

Mgr. Jana Svobodníková

ZŠ Brodek u Přerova

---

Členka pracovní skupiny

Jiřina Daňková

ZŠ a MŠ Majetín

---

Členka pracovní skupiny

Mgr. Tomáš Jurka

ZŠ Velký Týnec

---

Člen pracovní skupiny

Mgr. Radim Voštinka

ZŠ a MŠ Dub nad Moravou

---

Člen pracovní skupiny

Sociální oblast

Miroslava Zavadilová

Obec Majetín

Členka MAS

Vedoucí pracovní skupiny

Anna Sléhová

Soc. komise Majetín

----

Členka pracovní skupiny

Eva Bednaříková

ZO Majetín

----

Členka pracovní skupiny

Ivoška Nesvadbová

Klub seniorů

----

Členka pracovní skupiny

Mgr. Alena Ostřanská

Soc. komise Velký Týnec

----

Členka pracovní skupiny

Iveta Konečná

Soc. komise Věrovany

----

Členka pracovní skupiny

Vladimíra Melounová

Klub seniorů Grygov

----

Členka pracovní skupiny

BcA. Veronika Kozlová

ZO Citov

----

Členka pracovní skupiny

Stanislava Popelková

Obec Věrovany

Zástupce člena MAS

Členka pracovní skupiny

Cestovní ruch

Jan Machovský

Machovský mapy, s.r.o.

Člen výběrové komise

Vedoucí pracovní skupiny

Zdeněk Jančo

Obec Krčmaň

Člen MAS

Člen pracovní skupiny

Petra Janišová

 

---

Členka pracovní skupiny

Petr Chramosta

Obec Grygov

---

Člen pracovní skupiny

Podnikání a zemědělství

Ing. Pavel Horák

OSVČ

Místopředseda MAS

Vedoucí pracovní skupiny

Ing. Lubomír Šmída

Majitel stavební firmy Resta, s.r.o.

Člen kontrolního výboru

Člen pracovní skupiny

Ing. Dominik Jurečka

SHR

Člen výběrové komise

Člen pracovní skupiny

Jitka Růžičková

SHR

Členka představenstva

Členka pracovní skupiny